பக்கங்கள்

வியாழன், 15 ஜூன், 2017

இரண்டு ஓவியங்கள்

 என்னை நானே வரைந்து பார்த்துக்கொண்ட பொழுது.