தொடு திரையும்
தொட்டாச் சிணுங்கிபோல்
சுருங்கிப்போகிறது
உன் விரலின் வெக்கையால்..