வாழ்க்கையை
வாழும் பொழுதுகளில்..
வாழ்த்திடாத..
இம்மாமனிதர்கள்
சாவிலும் சடங்குகளிலும்
சாதிக்கப்..
போவதென்ன?