பக்கங்கள்

வெள்ளி, 17 ஜனவரி, 2014

மது நஞ்சு ..

வாழ்விய லறியா மூட ரிவர்
பருகும் மது நஞ்சு - இவனுக்கு
ஈட்டுக் கொடுப்ப தென்ன வாயிருக்கும்
அறமா பொருளா செல்வமா ?!

உட லுடன் ஒத்திசைந்து தன்னுடல்
பேணா யிவன் திருமாலிடம்  - வரம்
வேண்டி பணிதல் என்ன பயனாகும் ?!

கருத்துகள் இல்லை: