பக்கங்கள்

செவ்வாய், 28 ஜனவரி, 2014

காதல் பெண்ணே!

உன் கரு விழி கண்ட பின்னே
காதலை யுணர்ந்தேன் பெண்ணே !!

காலம் விடை தரும் பெண்ணே
காதலித்து பொறுத்திரு என் கண்ணே !!

கருத்துகள் இல்லை: