வியாழன், 5 அக்டோபர், 2023

எல்லோரும்

யாரையோ வரைய
ஆரம்பித்து
யார் யாரோ வந்து போகிறார்கள்
எல்லோரும் எல்லோருமாக
மாறி விட முடிகிறது
எல்லோருக்கும் அப்படி இருக்க
வேண்டியதும் இல்லை

சனி, 30 செப்டம்பர், 2023

பெயரல்லாத

ஊருக்கு
ஒரு பெயர்
கருப்பட்டிப் பழம்
சீனிப் பழம்
நெய்ப் பழம்

எப்படியாவது இருக்கட்டும்
அந்தப் பழம்
தாங்கி நிற்கும் பெரியம்மையின் 
நினைவுக்கு முன்
பெயர் எதற்கு