வெள்ளி, 15 செப்டம்பர், 2023

இடம் பெயர்தல்

மழை நேரத்து
தவளைக்கு
நீருமில்லை நிலமுமில்லை
அதையுண்ணும் காக்கை
கண்டதில்லை

நீர்
வரைந்த முகம்
குழிக்குள் செல்லுமுன்
அகம் தேடும் கண்ணாடி

அக்ரிலிக்
கண்ணொன்று நகர்வது போன்ற
அவதானிப்பில்
இரவு தொடங்கியது



சனி, 26 ஆகஸ்ட், 2023

தெரியவில்லை

யாரும்
யாரையோப் போலவே
இருக்கிறார்கள்
ஏன் என்று தான்
தெரியவில்லை

சிலருக்கு
மூக்கு

சிலருக்கு
உதடு

சிலருக்கு
சிரிப்பு 

சிலருக்கு
தொண்டை 

சிலருக்கு
கண் 

ஏனோ
சிலருக்கு
காது 
என்று சொல்லத் தோன்றவில்லை