சனி, 30 செப்டம்பர், 2023

பெயரல்லாத

ஊருக்கு
ஒரு பெயர்
கருப்பட்டிப் பழம்
சீனிப் பழம்
நெய்ப் பழம்

எப்படியாவது இருக்கட்டும்
அந்தப் பழம்
தாங்கி நிற்கும் பெரியம்மையின் 
நினைவுக்கு முன்
பெயர் எதற்கு

வெள்ளி, 15 செப்டம்பர், 2023

இடம் பெயர்தல்

மழை நேரத்து
தவளைக்கு
நீருமில்லை நிலமுமில்லை
அதையுண்ணும் காக்கை
கண்டதில்லை

நீர்
வரைந்த முகம்
குழிக்குள் செல்லுமுன்
அகம் தேடும் கண்ணாடி

அக்ரிலிக்
கண்ணொன்று நகர்வது போன்ற
அவதானிப்பில்
இரவு தொடங்கியது