திங்கள், 5 டிசம்பர், 2016

இறந்தவன்

இறந்தவன்
பேசுகிறேன்
நாளையேனும் கூறுங்கள்
நான்
இறந்துவிட்டேனென்று...