புதன், 21 டிசம்பர், 2022

உன் குரல்

யார் யாரோ
வரைகின்ற ஓவியத்தை
எப்போதும் பார்த்துக் கொண்டேயிருக்கிறேன்
உன் குரல் ஒதுங்கும் ஓவியத்தை
நீயே அடைந்துகொள்

கருத்துகள் இல்லை: