ஞாயிறு, 25 டிசம்பர், 2022

மழை

அவரவர் மழை
அவரவர் தலைக்கு மேல்
சிலருக்கு மனதுக்குள் 

கருத்துகள் இல்லை: