வியாழன், 5 அக்டோபர், 2023

எல்லோரும்

யாரையோ வரைய
ஆரம்பித்து
யார் யாரோ வந்து போகிறார்கள்
எல்லோரும் எல்லோருமாக
மாறி விட முடிகிறது
எல்லோருக்கும் அப்படி இருக்க
வேண்டியதும் இல்லை

கருத்துகள் இல்லை: