இரு பூனைகள்
ஆபத்தில்!
கடந்துபோகிறான் மனிதன்..

ஒரு பூனை
ஆபத்து அறிந்து!!
அவ்விடம் செல்கிறது..