இறப்பு கூட டெத் ஆகி விடுகிறது!!!
தமிழனின் வார்த்தைகளில்!!!